رنج طبیبان

نوشتن در اینجا نه برای زیر سوال بردن حرفه ی مقدسمان، نه برای سیاه کردن روپوش سفیدمان ؛ که برای حفظ این تقدس و پاکی است؛ که همین نوشتن ، نشان دهنده ی حضور پزشکان دردمند و نگران در این عرصه ی خدماتی است ؛ که همه خوب فهمیده ایم برای هر حرکتی، اول باید بپذیریم مشکلی هست ؛ سپس آنرا به خوبی بشناسیم و ریشه یابی کنیم...

شهریور 91
1 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
21 پست